Shiatsu Society of Japan

Phone: 0081 3 3813 7354
Email: info@shiatsugakkai.jp
Website: www.shiatsugakkai.jp

Zen Shiatsu Association Japan

Phone: 0081 3 3985 1060
Website: www.zshiatsu.net/eng/
Address: 2-36-11-303, Nishi-Ikebukuro, Toshima-Ku,
Tokyo, 171-0021, Japan